ÚTLEVÉL

 

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. Az ügyforgalom miatt számos külképviseleten előzetesen időpontot kell foglalni az útlevél iránti igény benyújtásához. Kérjük, érdeklődjön az adott külképviseleten!

Útlevél iránti kérelem benyújtása céljából kérjük időpontot foglalni telefonon vagy a visa.ala@mfa.gov.hu e-mailen és a honlapunkról az alábbi linken: 

Időpontfoglalás az ügytípus kiválasztásával: 

https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/ 

Kérjük a lefoglalt és visszaigazolt időpontban szíveskedjenek megjelenni a Főkonzulátus konzuli várójában.

 

1. Magánútlevél

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjnyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e. A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet rendes eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem beadásakor főszabályszerűen személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. A kérelem átvételekor a konzul – a benyújtott iratok alapján – ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül, mivel e korhatár alatti kérelmezőknek nem kell ujjnyomatot adni. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy járási hivatal előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell megfizetni az adott fogadó országban meghatározott valutanemben.

 

2. Ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés céljából legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek 30 EUR konzuli közreműködői díjat kell megfizetni. A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a konzuli tisztviselő soron kívül állítja ki.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, járási hivatalnál leadni.

 

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének bejelentéséről. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a nagykorú kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a másik konzuli kerületben működő konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.

 

A továbbutazás- és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem továbbutazásra, illetve továbbtartózkodásra is jogosít.

Kiskorú, illetve gondnokolt személy továbbutazásra- és továbbtartózkodásra jogosító ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be és írja alá.